خانه » قیمت NEO در حال حاضر $0.00000000.

قیمت NEO در حال حاضر $0.00000000.

neo NEO (NEO)

$0.00000000
0.99% (24 ساعت)
نمایش
ظرفیت بازارحجم تعداد در دسترس
$0 $070.53 M NEO

قیمت NEO در حاضر عبارت است از $0.00000000 .این قیمت در 24 ساعت 0.99% بالا تغییر کرده است. سرمایه در گردش NEO، عبارت است از $0

NEO is a next generation smart economy platform (formerly Antshares) and China's first open source blockchain that was founded in 2014, is often known as the “Ethereum of China”. What is NEO? NEO uses a smart economy approach to implement its distributed network concept. Its main objective is to digitize assets using the decentralized network of blockchain technology and digital identity. Neo’s main aim is to be the distributed network for “smart economy”. As their website states: "Digital Assets + Digital Identity + Smart Contract = Smart Economy." Neo was developed by Shanghai-based blockchain R&D company “OnChain” and funded by two crowdsales: first crowdsale on October 2015 sold 17.5 million NEO tokens for $550,000 and the second crowdsale sold the remaining 22.5 million NEO tokens for $4.5 million. So why NEO? Asset digitization and identity on the NEO platform essentially creates a novel way for asset registration, issuance, and circulation. This means that tangible assets like real estate, company shares or even fiat money can be digitized and traded on the NEO network, thus giving rise to a whole new economy. Its digital identity system allows for integratio

در حال بارگذاری نمودار...
مقدار را وارد کنید
پایه ارز
تبدیل شود به

10 NEO (NEO)
=
0.00000000USD

تاریخ قیمت حجم ظرفیت بازار

A Custom Twitter Feed plugin is required to make this section working!

در حال بارگذاری نظرات فیسبوک