مدیرعامل Microstrategy ، مایکل سلیر به  نیجریه و زیمبابوه پیشنهاد داده که اگر می خواهند اقتصاد خود را درست کنند ، ارزهاییرا پشتیبانی  کنند که توسط بیت کوین پشتیبانی می شوند.

  وی حدس میزند  که استفاده از استاندارد بیت کوین به گرسنگی پایان می دهد و به شهروندان هر دو کشور اجازه می دهد زندگیشایسته ای داشته باشند.

#کریپتویار_خبر