نهاد نظارتی SEC آمریکا، دستورالعمل نظارتی مربوط به سال ۲۰۲۱ خود را منتشر کرد و خوشبختانه هیچ اسمی از #بیت‌کوین در آن دیده نمی‌شود که این خبر بسیار خوبی برای مارکت خواهد بود